# در خانه بمانیم - زندگی در جریان است و امید قدرتمند ترین داروی سلامتی است

تعداد مبتلایان

636,448

تعداد جان باختگان

12,164

تعداد بهبود یافتگان